Regulamin

REGULAMIN OLSZTYŃSKIEJ GIEŁDY KOLEKCJONERSKIEJ „KUFEREK”

OLSZTYN – termin – niedziela godzina 10.00-14.00

 1. Organizatorem Olsztyńskiej Giełdy Kolekcjonerskiej „KUFEREK” (zwanej dalej Giełdą) są – członkowie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa Oddział Olsztyn NIP 525-15-68-640
 2. Osoba do kontaktu : Mariusz Pawłowski tel. 513166266 email: olsztynskagielda@gmail.com
 3. Giełda odbywa się cyklicznie w Olsztynie woj.warmińsko-mazurskie , w miejscu i terminie ogłaszanych na stronie www Giełdy i stronie facebook (meta).
 4. Giełda jest skierowana przede wszystkim do prywatnych kolekcjonerów , którym ma umożliwić wymianę , zakup , sprzedaż własnych przedmiotów kolekcjonerskich .
 5. Osoby oraz firmy mogą uczestniczyć jako wystawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorami miejsca stoiska i przekazaniu darowizny w wysokości 50 zł na rzecz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego . Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Olsztynie 10-074 Olsztyn, ul. Zamkowa 2 30 9364 0000 2010 0043 5163 0001 Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe .
 6. Plan giełdy z pokazaną lokalizacją ponumerowanych miejsc na stoiska stacjonarne jest podstawą do zawierania umów na ich wykorzystanie przez wystawców.
 7. W przypadku niepełnego obsadzenia miejsc wystawowych , osoby prywatne nie zgłoszone wcześniej jako wystawcy mogą je zająć dla swoich przedmiotów po otwarciu giełdy i uzgodnieniu warunków z organizatorem .
 8. Wstęp na Giełdę dla osób odwiedzających jest bezpłatny .
 9. Prowadzenie akcji reklamowych na terenie Giełdy wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Organizatorów.
 10. Wystawca zobowiązany jest do zajęcia i przygotowania stoiska do 30 minut przed rozpoczęciem giełdy .
 11. Wystawca zobowiązani są do uczestnictwa w pełnych godzinach trwania Giełdy tj. w godzinach 10:00-14:00.
 12. Wystawca zobowiązany jest do demontażu stoiska do godziny 1 godzin po zamknięciu Giełdy .
 13. Ze względu na tematyczny charakter imprezy organizator zastrzega sobie prawo do wyboru Wystawców oraz sprzedawanego asortymentu.
 14. Wystawca zobowiązuje się nie prowadzić handlu przedmiotami pochodzącymi z kradzieży , promowania przedmiotów o symbolice prawnie zabronionej i przedmiotami zakazanymi w obrocie . Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pochodzenie , legalność wystawianych eksponatów oraz ich jakość i autentyczność.
 15. Na terenie giełdy w trakcie jej trwania mogą będą odbywać się prelekcje związane z kolekcjonowaniem , historią .
 16. Na terenie Giełdy „KUFEREK” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych oraz innych substancji zabronionych.
 17. Organizatorzy giełdy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Giełdy i osoby trzecie w tym za uszkodzenia czy utratę mienia wystawców i uczestników Giełdy. Uczestnicy zobowiązani są zabezpieczyć wnoszone przez siebie mienie przed uszkodzeniem i utratą we własnym zakresie.
 18. Miejsca parkingowe w pobliżu miejsca giełdy są dostępne publicznie i bezpłatne w dniu trwania giełdy tj. niedziela .